Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

I. Bevezető
Ez a dokumentum Németh Ilka (Üzemeltető), mint adatkezelő által a személyes adatok vonatkozásában alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti, illetve azokról nyújt tájékoztatást. A szabályzat kialakítása során Üzemeltető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”), a 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének („GDPR”) rendelkezéseit és iránymutatásait vette figyelembe.
Az itt rögzített irányelvek kizárólag az Üzemeltető által közvetlenül, jelen honlapon (Honlap) át, végfelhasználók részére nyújtott szolgáltatások biztosítása keretében végzett adatkezeléséről és adatvédelméről nyújt tájékoztatást.

II. Fogalmak
Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek Németh Ilka minősül.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megad valamilyen Személyes adatot.
Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Szolgáltatás: az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által a Honlapon keresztül biztosított szolgáltatás(ok).

III. A kezelt személyes adatok
Az Adatkezelő a Honlap által nyújtott Szolgáltatások biztosítása érdekében és során a következő személyes adatokat kezeli:

AdatAdatgyűjtés oka/céljaJogalap
Email-címA Felhasználóval történő kommunikáció biztosítása (árajánlat adása)Felhasználó hozzájárulása
Név (valódi és/vagy pszeudonim)A Felhasználó üzeneteinél a szerző megjelöléseFelhasználó hozzájárulása
IP-címA Honlap és a Szolgáltatás biztonságos üzemeltetéseJogos érdek

A Felhasználó a privát üzeneteiben, illetve az Üzemeltető részére elérhetőségein (pl. e-mailben) küldött üzenetek részeként önkéntes módon egyéb Személyes adatokat is közzétehet vagy megadhat. Ezen adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelem, addig, amíg azok törlését a Felhasználó nem kéri. A felhasználói közzétételek és adatközlések vonatkozásában a Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

IV. A kezelt egyéb adatok köre
Az Adatkezelő a Honlap által nyújtott Szolgáltatások biztosítása érdekében és során a következő egyéb adatokat kezeli:

AdatAdatgyűjtés oka/céljaJogalap
A Honlapon megtekintett oldalak listájaA Honlap és a Szolgáltatás biztonságos üzemeltetéseJogos érdek
Böngészőkörnyezet (User Agent) jellemzőiA Honlap és a Szolgáltatás biztonságos üzemeltetéseJogos érdek
Felhasználó önként megadott – és nem ellenőrzött – földrajzi helyzete (város/helység pontossággal)A Szolgáltatás színvonalának javítása / Statisztikai aggregációFelhasználó hozzájárulása

Sütik
A Honlap működése részeként sütiket (cookie) is elhelyezhet a Felhasználó böngészőjében, amik célja a Szolgáltatás használatának megkönnyítése és színvonalának javítása. A sütik nem a Szolgáltató, hanem a Felhasználó eszközein kerülnek tárolásra, és azokat a Felhasználó saját hatáskörben, belátása szerint bármikor törölheti, sőt, elhelyezésüket eleve letilthatja a böngészője erre szolgáló funkcióinak segítségével.

V. Az adatkezelés időtartama, hatálya
A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelését Szolgáltató mindaddig folytatja, amíg a Felhasználó nem kéri a Személyes adatok törlését, vagy amíg az adatokat a Szolgáltató saját elhatározásából nem törli. Jogellenes cselekmény vagy annak gyanúja esetében Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatait törlési kérelme ellenére is a lefolytatandó eljárás időtartamára és céljára megőrizni is. A Honlap és Szolgáltatások üzemeltetése során keletkező, illetve rögzített, nem személyes jellegű adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő garantálja, hogy ezen adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabályok által előírt tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

VI. A felhasználók jogai a kezelt adatok vonatkozásában
A Felhasználó a vonatkozásában kezelt Személyes adatok vonatkozásában az alább felsorolt jogokkal rendelkezik. A jogokat a Felhasználó írásban, az Adatkezelő részére megküldött ajánlott levélben vagy az ilkrea.webdesign@gmail.com címre küldött e-mailben is gyakorolhatja itt felsorolt jogait. A megjelölt módok valamelyikén benyújtott kérelmet az Adatkezelő azonban csak akkor tekinti hitelesnek és csak akkor teljesíti, ha az alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható, és bizonyítottnak tekinthető, hogy a kérést a Felhasználó saját maga nyújtotta be. A hitelesség ellenőrzése érdekében Adatkezelő kérheti a Felhasználót személyazonosságának igazolására mielőtt a kérés teljesítését megkezdené.
Tájékoztatási jog: Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztatást nyújtson részére az általa a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok köréről és tartalmáról. A Felhasználó ezeket az adatokat a Honlapon elérhető profiloldalán, illetve a Honlap szolgáltatásain keresztül tudja megtekinteni.
Helyesbítési és módosítási jog: A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Ezen kívül a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését, amennyiben az az adatok kezelési céljával összeegyeztethető.
Törlési jog: A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.